Project Description

Utsläppsrätter (EUA:er)

EUs handel med utsläppsrätter (EUA:er) berör idag stora delar av industri- och energiproduktionen samt flygsektorn. Den huvudsakliga växthusgas som utsläppsrättshandeln gäller är koldioxid (CO2). Det finns en begränsad mängd utsläppsrätter som minskar årligen, vilket är viktigt då systemet går ut på att incitament för koldioxidreduktion hos de berörda verksamheterna skapas.

Vid köp av utsläppsrätter försvinner samma tillåtna mängd från marknaden och mängden som andra i sin tur kan släppa ut begränsas. Vid överskott av EUA:er kan dessa säljas vidare eller annulleras vilket innebär att den tillåtna mängden växthusgaser inte släpps ut alls. Priset på utsläppsrätter följer handels utbud och efterfrågan och det blir alltså lönsamt för en verksamhet att reducera sina utsläpp.

Har ett företag större utsläpp än antal utsläppsrätter kan de antingen köpa fler utsläppsrätter eller välja att investera i energieffektiviserande åtgärder som på sikt minskar företagets behov av utsläppsrätter. Svenska företag rapporterar sina utsläpp till Naturvårdsverket som granskar företags årliga utsläpp och som beslutar kring reduktionsenheter.

Dessa utsläppsrätter kan delvis ersättas med investeringar i klimatprojekt, läs mer om de klimatprojekt Tricorona erbjuder på vår projektsida.