GHG-protokollet – varför utsläppsredovisning i scopen?

Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3. Men vad ingår i dem och varför gör man det?

Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3). I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1: Förbränning av fossila bränslen (bensin, olja och kol) för t.ex. tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon/ maskiner.
Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. logistik, flygresor, taxi, hotellnätter och materialförbrukning.

Att dela in utsläppen i scope fyller flera olika syften:

– Att dela in utsläppen ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta och indirekta. Även om de indirekta utsläppen inte kontrolleras direkt av företaget går de att påverka genom att välja varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan.

– Det bidrar till ökad transparens av utsläppen.

– Möjlighet ges att jämföra olika företag med varandra. Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3 beroende på verksamhet och ambitioner.

– Ger en rättvis bild av förändringen av utsläpp över tid, eftersom uppdelningen i olika scope ger en indikation om vilken del av verksamheten som ändringarna skett.

 

Relaterade artiklar

5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan

Hur kan ditt företag minimera sin klimatpåverkan?

Mer information om GHG-protokollet.

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!