Det man initialt måste göra är att skilja på klimatkompensation från CDM-projekt och klimatkompensation från frivilliga projekt. Man måste förstå skillnaderna och även förstå vilka beslut som tagits i riksdagen kopplat till klimatkompensation samt vilka beslut som tagits av Skattemyndigheten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I juni 2009 slog Riksdagen fast i klimatpropositionen att statliga myndigheter får klimatkompensera för sina tjänsteresor, och att det i så fall ska  ske med CDM-projekt. Läs mer här.

Regeringen, genom miljöministern Andreas Carlgren, bekräftade i Riksdagen 28 okt 2009 att statliga bolag själva får besluta om att klimatkompensera för sin verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde 2014 att klimatkompensation via VERs (frivilliga projekt) ej ska ses som en avdragsgill kostnad och det framgår att det ska skiljas från klimatkompensation som omsätts i FN:s och EU:s system (dvs CDM-projekt), läs om en tidigare dom här.

Vad avser inköp av konsulttjänster kopplat till t.ex. klimatberäkningar, klimatredovisning eller LCA, är utgifterna normalt avdragsgilla.

 

Tricoronas tolkning av skatt och klimatkompensation

Tricoronas tolkning är att klimatkompensation från CDM-projekt är avdragsgilla men är det inte för VER-projekt. Detta bör naturligtvis ses som vägledning och inte som ett formellt skatteuttalande.

Klimatkompensationen bör innebära köp av en tjänst, med specifik motprestation. Då blir den avdragsgill för företag på samma sätt som andra frivilliga miljöåtgärder. Det gäller till exempel merkostnaden för att köpa ursprungsmärkt el, för att källsortera på kontoret, eller kostnaden för att införa ett miljöledningssystem. Det avgöran­de är att man kopplar klimatkompensationen till någon nytta för organisatio­nen, exempelvis att stärka varumärket internt eller externt.

Om upplägget däremot är av karaktären godtyckligt bidrag till välgörenhet, alltså utan en tydlig motprestation från leverantören, bör kostnaden hanteras på samma sätt som andra välgörenhetsbidrag som i regel inte är avdragsgilla.

Kontakta gärna oss om du har frågor gällande skatt och klimatkompensation eller bara vill prata klimat.