Under 2015 tog FN fram 17 Globala Mål för att nå hållbar utveckling. Tre huvudmål har lyfts fram: Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen. De Globala Målen är en fortsättning på Milleniemålen som gällde fram till årsskiftet då de nya målen tog vid. Samtliga av FN:s 193 medlemsländer röstade ja till de nya målen som nu gäller alla länder i världen.

Att investera i klimatkompensationsprojekt är inte bara en investering för klimatet. Det är även i många fall en investering för socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i det land där klimatkompensationen investeras. Till exempel är det ett krav för projekt med Gold Standard-certifiering att kunna bevisa en positiv social påverkan på lokalsamhället. Läs mer om Gold Standard-certifiering här. Att klimatkompensera är att bidra till att nå FN:s Globala mål. Nedan listar vi samtliga mål och hur våra klimatkompensationsprojekt bidrar till dessa.

Mål 1: Ingen fattigdom. En anställning är en rak och hållbar väg ut ur fattigdom. Flertalet av våra projekt är arbetsgivare åt lokalbefolkningen och bidrar med sina arbetstillfällen direkt till minskad fattigdom i regionen. Läs bland annat om Bachu, ett biomassakraftverk i Kina som inte bara erbjuder jobb åt lokalbefolkningen utan även köper biologiskt avfall av de lokala bönderna som även det bidrar till minskad fattigdom.

Mål 2: Avskaffa hunger. Att få äta sig mätt är en mänsklig rättighet, trots det är det idag inte en självklarhet för cirka 850 miljoner av världens befolkning. Genom projekt som Gyapa förenklas matlagningen och behovet av bränsle minskar som i sin tur minskar matlagningskostnaderna för familjerna. Läs mer om Gyapa här.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande. God hälsa är en förutsättning för att nå hållbar utveckling i världen. Dessutom är det en rättighet att ha tillgång till bästa möjliga sjukvård. Många av de projekt Tricorona erbjuder klimatkompensation via bidrar med finansiella medel till den lokala hälso- och sjukvården. Läs bland annat om Sri Balaji i Indien, en biomassaanläggning som finansierar sjukhusläger med gratis medicin samtidigt som anläggningen producerar fossilfri energi.

Mål 4: God utbildning för alla. God utbildning är en viktig del för att nå ett mer jämställt samhälle med gott välstånd. Tillsammans med andra projekt är Florestal St Maria ett av de projekt som bidrar till att förbättra och utveckla den lokala skolan. Florestal är ett trädplanteringsprojekt som även genom att anställa lokal personal bidrar till kunskapsöverföring till lokalbefolkningen. Läs mer om projektet här.

Mål 5: Uppnå jämställdhet. Det är fortfarande vanligt runt om i världen att det är kvinnorna som ansvarar för matlagning. Det håller dem inte bara borta från arbetslivet utan de utsätts även för förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld. Den dåliga luften leder till sjukdomar och är en vanlig dödsorsak bland kvinnor

[1]. Genom projektet Gyapa får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Fördelarna blir att kvinnornas hälsa förbättras samt att de får tid över till annat, till exempel att komma ut på arbetsmarknaden, samtidigt som det ger en positiv påverkan på klimatet då mindre skog skövlas för att användas som bränsle.

Mål 6: Rent vatten och sanitet. Tillgång till rent vatten är en förutsättning för hälsosamt liv och därmed även för hållbar utveckling. LifeStraw är ett projekt i Kenya som genom att distribuera enkla behållare för vattenrening minskar de vattenburna sjukdomarna och ökar tillgången på rent och säkert vatten. Att klimatkompensera genom LifeStraw bidrar till att nå detta mål. LifeStraw är ett Gold Standard-projekt, läs mer om det här.

Mål 7: Hållbar energi till alla. Mål 7 är tillsammans med mål 13 det mål som klimatkompensation från energiprojekt tydligast bidrar till. Målet bidrar till hållbar utveckling då en trygg energiförsörjning leder till områdets sociala och ekonomiska utveckling samtidigt som förnyelsebar energi minskar klimatpåverkan. Bland annat kan vi erbjuda klimatkompensation genom Bambous Solar, ett solkraftsprojekt på Mauritius som även bidrar till att minska landets beroende av andra nationer då merparten av dagens energi på ön kommer från fossila bränslen.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. En viktig del för människors trygghet och framtid är en säker anställning med skälig lön och anständiga arbetsvillkor. Det hjälper även till att öka jämställdheten då kvinnor i större utsträckning än män befinner sig i otrygga anställningar. Flera av projekten vi erbjuder kompensation genom använder lokal arbetskraft och minskar därigenom arbetslösheten i regionen vilket bidrar positivt till områdets tillväxt och välmående. Läs bland annat om vindkraftverket Yinyi som är beläget i ett område där investeringar tidigare har varit få.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bra infrastruktur genererar positiva ringar på vattnet för lokalsamhällen då det främjar regionens utveckling. Att även bidra till industriell utveckling och modern energiförsörjning är viktigt för hållbar utveckling i de aktuella regionerna. De energikraftverk som företag kan klimatkompensera via hos oss på Tricorona är ofta placerade på platser där det tidigare inte har varit så stora investeringar. Där kraftverken anläggs förbättras infrastrukturen i området samtidigt och förenklar för lokalbefolkningen att röra sig inom, samt till och från regionen.

Mål 10: Minskad ojämlikhet. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen inom länder och även mellan länder, oavsett t.ex. kön, etnicitet eller sexuell läggning. I ett av delmålen till detta mål uppmuntras finansiella flöden och utländska direktinvesteringar i stater där behovet är som störst, vilket är vad företag som väljer att klimatkompensera gör.

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Över hälften av världens befolkning bor idag i urbana områden och den siffran förväntas öka. Med snabb inflyttning krävs att utvecklingen sker hållbart i samma takt. Samtliga av de klimatkompensationsprojekt som erbjuder förnybar energi bidrar till renare luft både regionalt och globalt då partikelhalterna minskar. Detta är särskilt viktigt för städer där luftkvaliteten många gånger kan vara sämre än i mindre tätbebyggda områden. Bland annat kan du läsa om Rajasthan som är en vindkraftspark i Indien här.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Hållbar produktion av varor och tjänster är av stor vikt för att minska de globala klimatförändringarna. Tropical Mix är ett skogsprojekt i Panama som inte bara syftar till ett hållbart nyttjande av träd genom att bevara och återplantera skog. Dessutom används delar av projektets områden för hållbar kakaoproduktion som bidrar till den lokala ekonomin och även ger arbetstillfällen. Det samtidigt som träden renar luften på växthusgaser och minskar klimatpåverkan. Läs mer om Tropical Mix här.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Mål 13 är utan tvekan ett viktigt mål för oss som vi tillsammans med våra kunder och projektpartners jobbar hårt för att nå. I målet står det så här: ”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi… Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.” Därför är klimatkompensation som investerar i energi från förnyelsebara källor självklart för oss! Läs mer om Jilin Mali r, en vindkraftspark i nordöstra Kina.

Mål 14: Hav och marina resurser. För långsiktigt hållbara fiskebestånd och välmående hav krävs ett hållbart nyttjande av havens resurser och en minskning av havsförsurningen. Många av de projekt Tricorona erbjuder klimatkompensation via bidrar till färre växthusgaser i atmosfären vilket minskar försurningen av våra världshav, vilket är viktigt bland annat för bevarandet av de livsviktiga korallreven.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Att skydda ekosystem och biologisk mångfald är av stor vikt för en hållbar framtid. Mål 15 trycker på vikten av hållbart brukande av skogar samt att bevara de skogar som finns och återbeskoga de områden där skog tidigare skövlats. Tricoronas egna projekt, Mau Carbon, jobbar just för detta i Kenya. Genom återplantering och skydd av existerande skog bidrar man inte bara till förbättrat klimat utan även till ökad biologisk mångfald och rikare ekosystem. Läs mer om Mau Carbon här.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Fundamentalt för global hållbar utveckling är fredliga samhällen fritt från våld och konflikt där alla människor är lika inför lagen.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. För att nå målen och hållbar utveckling globalt krävs engagemang och samarbete, bland annat genom att dela med sig av miljövänlig teknik till de länder där teknisk utveckling ännu inte hunnit lika långt som i industriländerna. Flertalet av de projekt där kraftverk för förnyelsebar energi utvinns bidrar även till kunskaps- och tekniköverföring till de aktuella länderna.

 

Med detta inlägg vill vi peka på att allt hör ihop, att ett vindkraftsprojekt för ren energi även kan bidra till minskad fattigdom och ökad hälsa i form av lägre luftföroreningar. Att klimatkompensera är alltså att bidra till många av FN:s globala hållbarhetsmål och att bidra till en bättre framtid och en bättre värld för oss alla.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om våra projekt.

Är du intresserad av att läsa mer om FN:s Globala mål, gör gärna ett besök på deras hemsida.

 

 

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/