Det här är skillnaden mellan territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp

Det talas ibland om växthusgasutsläppen som territoriella eller konsumtionsbaserade, vad innebär egentligen de olika beräkningsmodellerna? Och vilka är det egentligen som minskar? 

I slutändan är det totala utsläppet samma mängd växthusgaser, oavsett vilken kategori det hamnar i. Det handlar bara om vem som ska “äga” utsläppet och från vems CO2-konto utsläppet ska dras. Hur utsläppen delas upp och beräknas har betydelse för vem som ansvarar för att minska dem. Olika beräkningsmodeller sätter olika ramar för vad som ska inkluderas för att inget ska falla mellan stolarna.

  • Territoriella växthusgasutsläpp: Territoriella växthusgasutsläpp är sådana som genereras inom landsgränserna, alltså utsläpp som sker inom Sveriges geografiska område. Data samlas in och utsläpp beräknas för klimatpåverkande aktiviteter, såsom energianvändning inom olika sektorer. Det här är det vanligaste sättet att beräkna växthusgasutsläpp, och det är statistiken för dessa växthusgasutsläpp som rapporteras till FN och EU. Statistiken för territoriella utsläpp används för att följa upp olika miljö- och klimatmål.

  • Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Till konsumtionsbaserade utsläpp räknas växthusgasutsläppen som sker i hela produktionsledet för det vi konsumerar. Det innebär att man här inkluderar växthusgaser som orsakas utomlands för det som konsumeras i Sverige, alltså produktionen av importerade produkter. Man räknar även bort exportvaror eftersom deras tillhörande växthusgasutsläpp ska räknas till landet som importerar varorna.

  • Produktionsbaserade växthusgasutsläpp: Produktionsbaserade växthusgasutsläpp är den minst nämnda typ av utsläpp i dessa sammanhang. Här innefattas alla växthusgasutsläpp som orsakas av svenska företag och personer, både i och utanför Sveriges egna gränser.

Kan vara missvisande

Att bara redovisa ett lands territoriella växthusgasutsläpp ger inte hela bilden av landets och befolkningens klimatavtryck. Framförallt inte i västländerna där vi producerar väldigt lite av det vi konsumerar inom nationsgräanserna, och stor del av vår konsumtion produceras alltså någon annanstans. De territoriella utsläppen minskar visserligen i den rika delen av världen, men det har att göra med att produktion och klimatpåverkan flyttas utomlands till utvecklingsländer. Det kan i sin tur bidra till att växthusgasutsläppen blir större än om produktionen hade varit kvar i det ursprungliga landet. Fattigare länder har generellt sett inte lika hårda miljöregler med avseende på t.ex. utsläpp och rening och har inte samma möjligheter till nya tekniska lösningar för att minimera klimatpåverkan. Att territoriella utsläpp minskar i en del av världen behöver alltså inte betyda att utsläppen minskar totalt sett. 

Vill ni ha hjälp med att se över era utsläpp? Kontakta oss!

Källor: Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Ekonomifakta

Relaterade artiklar

Klimatpåverkan – skillnad mellan biobränsle och klimatkompensation

Livscykeltänkande i affärsstrategin

Våra sju bästa tips för en effektiv klimatpolicy