Om klimatförändringar 2018-02-14T15:53:52+00:00

Om klimatförändringar

Jordens yta värms upp av solstrålning som når jorden via atmosfären. Jorden sänder i sin tur tillbaka värmestrålning. Merparten av den värmestrålningen blir dock kvar i atmosfären på grund av så kallade växthusgaser. Detta är i sig något bra då det annars hade varit betydligt kallare på jorden.

Under det senaste seklet har dock dessa gaser i atmosfären ökat kraftigt, vilket i sin tur lett till en temperaturhöjning på jorden. Majoriteten av världens forskarkår står enad i uppfattningen om att ökningen beror på mänsklig aktivitet. Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat med nästan 1 grad Celsius.

Temperaturökningens konsekvenser är idag redan tydliga i form av klimatförändringar: Istäcken på polerna minskar i storlek vilket bidrar till en förhöjd havsnivå och minskad reflektion av solinstrålning. En förhöjning av havsnivån leder i sin tur till att människor som bor kustnära och i lågländer kan komma att behöva flytta och minskad reflektion av solinstrålning gör att uppvärmningen av jordytan ökas ytterligare. Även världshaven påverkas av den ökade mängden koldioxid i atmosfären. Detta leder i sin tur till att haven försuras och de känsliga korallreven dör. Även förändrat nederbördsmönster (översvämningar på vissa håll och torka på andra håll) gör att områden där människor bor idag kan komma att bli obeboeliga. Idag är det svårt att förutspå vidden av den totala klimatförändringen men det råder konsensus kring att klimatförändringarna kommer att leda till fler intensiva väderhändelser och mindre stabilitet i vädret samt förändringar i ekosystemen. Vad som också är säkert är att temperaturhöjningen bör hållas så låg som möjligt och att alla måste ta sitt klimatansvar; politiker som företag och privatpersoner.