fbpx
Om klimatförändringar2018-06-25T14:17:27+00:00

Ökningen av växthusgaser beror på mänsklig aktivitet

Jordens yta värms upp av solstrålning och sänder i sin tur tillbaka värmestrålning. Merparten av den värmestrålningen blir dock kvar i atmosfären på grund växthusgaser. Utan växthusgaser hade jorden varit för kall för att människor skulle kunna bo här, men det senaste seklet har människors utsläpp av växthusgaser varit så stora att de orsakar klimatförändringar.

Under det senaste seklet har växthusgaserna i atmosfären ökat kraftigt, vilket i sin tur lett till en temperaturhöjning på jorden. Majoriteten av världens forskarkår står enad i uppfattningen om att ökningen beror på mänsklig aktivitet. Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat med nästan 1 grad Celsius.

Temperaturökningens konsekvenser är idag redan tydliga i form av klimatförändringar. Istäcken på polerna minskar i storlek vilket bidrar till en förhöjd havsnivå och minskad reflektion av solinstrålning. En förhöjning av havsnivån leder i sin tur till att människor som bor kustnära och i lågländer kan komma att behöva flytta och minskad reflektion av solinstrålning gör att uppvärmningen av jordytan ökas ytterligare. Även världshaven påverkas av den ökade mängden koldioxid i atmosfären. Detta leder i sin tur till att haven försuras och de känsliga korallreven dör. Ytterligare konsekvenser är förändrat nederbördsmönster, vilket innebär översvämningar på vissa håll och torka på andra håll, gör att områden där människor bor idag kan komma att bli obeboeliga.

Enligt Parisavtalet, ett avtal under FN:s klimatkonvention UNFCCC, ska den globala temperaturökningen hållas långt under 2 grader och vi ska sträva efter att stanna vid 1,5 grader. I led med arbetet mot Parisavtalets mål har Sveriges regering satt målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 (Det klimatpolitiska ramverket). Mer konkret innebär detta att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85% lägre än utsläppen år 1990 och återstående 15% ska reduceras med kompletterande åtgärder, exempelvis genom klimatkompensation. För att nå dessa ambitiösa men nödvändiga mål behöver alla ta sitt klimatansvar; politiker som företag och privatpersoner.

Vill du veta mer om klimatförändringar?

Läs mer hos SMHI