Certifieringar

Certifieringar för klimatkompensation

Det finns olika certifieringar och standarder för klimatkompensation och projekten som det kompenseras genom. Kvalitén på projekten och levererad klimatnytta kan därmed skilja sig åt, beroende på hur pass rigorös standarden är. Nyttan i projektet avgörs utifrån vilken standard köparen väljer, vilket är viktigt att ta i beaktande vid val av klimatkompensation.

CDM (Clean Development Mechanism) 

CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Oberoende auktoriserade revisorer kontrollerar och rapporterar om projekten till FN. Addiotionalitet är det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering, vilket betyder att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt av revisorerna för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Certifikaten kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Dessa certifikat utgör därmed ett bevis på att leverantören skapat den klimatnytta som kunden har beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet och certifieringen oåterkalleligt förverkas.

Projekt certifierade enligt CDM är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor klimatpåverkan. CDM-projekten bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.

I Sverige differentieras CDM-projekt och övrig klimatkompensation, vilket förefaller ha skattemässiga avdragskonsekvenser för företag.

Gold Standard 

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

Gold Standard är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Att köpa klimatkompensation som är certifierad med Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt. All nuvarande klimatkompensation som köps via Tricorona är certifierad som Gold Standard.

För mer information om Gold Standard besök deras hemsida.

VER (Voluntary Emission Reduction)
Utöver CDM och Gold Standard finns det även VER-projekt. Det är ett samlingsbegrepp av övriga projekt inom klimatkompensation med olika kvalitéer med stor variation på vad som ingår. Överlag kan man säga att VER-projekt är klimatkompensationsprojekt som genomgått någon slags verifiering av en tredje part som följt ett verifieringsprotokoll. Exempel på dessa protokoll är; VCS (Verified Carbon Standard), CCB (Climate, Community & Biodiversity), PlanVivo och CAR (Climate Action Reserve). Dessa protokoll är mer eller mindre rigida, men deras existensberättigande är just att de verifierar att klimatnytta skapats. Protokollen fungerar som CDM då de verifierar att klimatnyttan har infriats och de handlas i ett handelssystem. Ett exempel på VER är trädplantering där klimatnyttan ligger i att skog binder koldioxid.

Vad som skiljer VER-projekt från CDM-projekt är alltså vem som står bakom verifieringsstandarden. Det är ofta även lägre krav på varaktighet på VER-projekt jämfört med CDM-projekt. I exemplet med trädplantering försvinner till exempel klimatnyttan om träden skulle skövlas. Hur lång tid leverantören kan garantera den klimatnytta som till exempel träden alternativt vindkraftverket genererar kan alltså skilja sig åt. Det krävs mycket kunskap för att kunna jämföra klimatnyttan ur olika protokoll då bland annat additionalitet och varaktighet hanteras lite olika i de olika protokollen.

Om du är osäker kring de olika verifieringsstandarderna avråder vi dig från att köpa klimatkompensation som marknadsförs som ”VCS-intended”, ”under development”, ”pre-registration” eller något liknande, läs mer under ”vilka krav ska man ställa?”. Alla suffix till en standard bör betraktas med misstänksamhet, då det inte alls är svårt att verifiera ett projekt. Det finns dessutom gott om utomordentliga VER-projekt som redan idag levererar hållbar klimatnytta. VER-certifieringen kompletteras ibland med certifiering av Gold Standard för att ytterligare belysa projektets hållbarhetsförtecken.

REDD/REDD+
REDD står för Reducing emissions from deforestation and forest degradation och är ett system för att hindra skövling av tropiska regnskogar, projektet har föreslagits inom ramarna för de internationella klimatförhandlingarna. Ofta används också begreppet REDD+, där plustecknet betyder att även ett hållbart skogsbruk inkluderas i projektet. Många projekt för minskad avskogning har redan startats, men dessa ligger än så länge utanför FN-systemet och de eventuella utsläppskrediter som skapas tillhör den frivilliga marknaden för utsläppshandel.

Förhandlingar pågår om att REDD ska kunna bli en av de så kallade flexibla mekanismerna i en framtida internationell klimatöverenskommelse.

Det finns flera utmaningar kvar innan detta kan genomföras. Bland annat är det komplicerat att räkna på den utsläppsminskning som uppstår genom att undvika att skog avverkas. Finansieringen av att införa REDD i en internationell klimatöverenskommelse är också en utmaning, och på något sätt måste markägare kompenseras för att de inte avverkar sin skog.

EUA:er (utsläppsrätter)
Handeln med utsläppsrätter kontrolleras av EU. En utsläppsrätt ger ägaren av rätten tillåtelse att släppa ut en viss mängd koldioxid. Lyckas ägaren av rätten släppa ut mindre än sin tilldelade eller köpta kvot kan utsläppsrätten sparas eller säljas vidare. Det skapar en marknad för handel med utsläppsrätter. Kritiken mot handel med utsläppsrätter har bland annat varit att priset per utsläppsrätt har varit för låg som lett till att incitamenten för att sänka sina utsläpp försvagats. Det finns även kritik mot att effekterna av utsläppsmarknaden visar sig först i efterhand.

Plan Vivo Plan Vivo är en standard för klimatkompensation primärt för utveckling, genomförande och uppföljning av skogs- och trädåterplanteringsprojekt. Utöver klimatnytta, ställer Plan Vivo även krav på till exempel projektens bidrag till biologisk mångfald och förbättrad levnadsstandard i området.

Den svenska återförsäljaren av Plan Vivo projekt har förhandlat till sig en exklusivt återförsäljarkontrakt, vilket således påverkar konkurrenssituationen.

Hur väljer man projekt och certifiering?
Vilken typ av klimatkompensation som passar just ert företag bäst är upp till er och kan variera över tid. En del kommuner och organisationer har satt upp riktlinjer för hur de ska hantera klimatkompensation, vilket till exempel kan vara att följa myndigheters riktlinjer om ämnet. Verksamheter kan även ställa krav på klimatnyttan man önskar få ut av projektet eller att projektet ska genomföras i ett visst land. Vissa verksamheter väljer att placera klimatkompensationen i en intern fond. I de fallen rekommenderar vi att man räknar på klimatnyttan så att den faktiskt vunna nyttan av klimatkompensationen kan redovisas. Vi hjälper er med vägledning i hur den interna klimatfonden kan investeras samt med beräkning av klimatnyttan.

På Tricorona tycker vi att det är viktigt med projekt som inte bara genererar klimatnytta utan även bidrar till social och ekonomisk hållbar utveckling lokalt. Därför är samtliga av våra projekt ni kan klimatkompensera genom certifierade av Gold Standard. Utöver Gold Standard är även flertalet av våra projekt CDM-projekt som alltså kan garantera både additionalitet och klimatnytta.

Läs mer om våra olika klimatkompensationsprojekt här.

Vill du veta mer om de certifieringar vi använder?

Ja tack, kontakta mig