Vanliga Frågor 2018-01-17T14:18:25+00:00

Vanliga Frågor

Vi får dagligen många frågor om klimatkompensation, våra konsulttjänster och beräkningsmetoder. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som kanske ger svaret på din fråga. Tveka inte att kontakta oss om du har andra frågor som du inte finner svaret på.

Tricorona skiljer sig från de flesta av sina konkurrenter på ett flertal sätt.

Vi utvecklar klimatkompensationsprojekt: Övergripande är de flesta av våra konkurrenter endast återförsäljare av utsläppsredukioner som andra utvecklar, medan vi själva gör allt i processen från att själva utveckla projekt, registrera dem hos FN och sedan sälja det vi själva genererat till våra kunder. På så sätt har vi full överblick i hela processen och kan garantera att vi vet vad vi säljer.

CDM- och Gold Standard: Samtliga av våra projekt är registerade i FN:s databas för klimatkompensationsprojekt utvecklade enligt Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM). Det är ett system med riktlinjer för hur ett klimatprojekt ska utvecklas så korrekt som möjligt och generera bevisade utsläppsreduktioner. På detta sätt kan man alltid vara säker på att den klimatkompensation man köper från Tricorona redan har blivit genererad och inte är något som eventuellt kommer ske i framtiden. Gold Standard är ytterligare en kvalitetsmärkning för klimatkompensationsprojekt som miljörörelsen tagit fram för att utmärka de absolut finaste projekten som finns på marknaden.

Expert-team: Vårt team har bred kompetens och erfarenhet inom hela klimatområdet. Våra experter genomför samtliga uppdrag av högsta kvalitet och enligt den senaste forskningen. Våra klimatexperter är de främsta på områdena strategier, åtgärdsplaner, analyser och rapporter, klimatkompensation och klimatkommunikation.

Den underliggande datan för våra beräkningar, liksom den vetenskap som den är baserad på, utvecklas kontinuerligt och vi arbetar hårt för att hålla våra beräkningsmodeller uppdaterade och baserade på de senaste rapporterna.

Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess: Först beräknar vi utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som är resultatet av verksamheten i fråga. Sedan kombinerar vi dessa utsläpp till ett enda värde för klimatpåverkan, uttryckt i termer av ”koldioxidekvivalenter”.

I korthet:
Vi använder en beräkningsmodell utvecklad av NTM, Nätverket för Transport och Miljö. Vi beräknar den totala klimatpåverkan från alla växthusgaser, inte bara koldioxid. För flyget t ex betyder detta att vi multiplicerar koldioxidutsläppen med faktor 2,7 (Radiative Forcing Index).

Där utsläppsfaktorer varierar från land till land, t ex koldioxidintensiteten i elproduktionen, använder vi siffror som gäller för det land som användaren väljer, alternativt en regional eller global schablon.

För att säkerställa att våra modeller är vetenskapligt grundade och att vi tillämpar modellerna på det sätt som vi beskriver har de granskats av en oberoende tredje part, Det Norske Veritas.

Du kan läsa mer om hur vi beräknar här.

På månadsbasis summerar vi alla köp som skett genom vår webshop. Vi avrundar upp totalsumman till närmaste ton koldioxid, och sedan allokerar vi samma antal ton CERs, Certified Emissions Reductions (certifierade utsläppsminskningar) från vår projektportfölj. Denna allokering sker vanligtvis inom sex veckor efter ditt köp, men i undantagsfall upp til sex månader efter inköp. Vi makulerar sedan denna allokering i FN:s register för CERs. Systemet säkerställer att det för dina pengar har köpts ett specifikt ton som då makuleras och kan därmed aldrig säljas ytterligare en gång.
När du klimatkompenserar går dina pengar till att köpa utsläppsreduktioner från ett projekt som redan har utvecklats. Vi har alltså redan genomfört investeringen med våra egna pengar och säljer er en produkt som faktiskt finns, till skillnad från andra projektutvecklare inom exempelvis skogssektorn som först tar betalt och sen planterar träd i hopp om att göra klimatnytta.

Läs mer om detta i klimatkompensationshandboken.

Klimatsäkrad av Tricorona är ett helhetspaket för företag och organisationer som omfattar beräkning av verksamhetens klimatpåverkan, åtgärdsplan för att reducera klimatpåverkan, klimatkompensation av det som återstår och kommunikation för att kommunicera det som åstadkommits och inspirera andra att göra detsamma. Certifieringen är för företag, organisationer, event och produkter, anpassat efter det som ska klimatsäkras. Sigillet är årstämplat så att man årligen ska fortsätta att arbeta med att minska sin klimatpåverkan för att kunna fortsätta certifieras som klimatsäkrad.
Grundprincipen är att långa flygningar gör mer klimatpåverkan än korta, då de kräver mer bränsle. Om man ser på klimatbelastningen per ressträcka kan man dock konstatera att längre flygningar har mindre utsläpp per kilometer, beroende på att bränsleförbrukningen per kilometer är mycket större vid start.

Svaret är alltså att korta flygningar har mer klimatpåverkan än långa per passagerarkilometer. En konsekvens av detta är att det alltid är bättre att flyga direkt mellan två destinationer än att mellanlanda.

Vår modell är konstruerad att ta hänsyn till flygplanstyp och kabinfaktor (hur fullt planet är), men när denna information inte är tillgänglig använder vi schabloner.
I dagens modell tas ingen hänsyn till vilken klass som resenären reser i, men vi utvärderar våra modeller löpande i diskussion med oberoende experter.
Nej, Tricorona legitimerar inte flygresor. Det är endast ett sätt att begränsa klimatpåverkan för de flygresor som du tycker att du måste göra. Det bästa sättet att minska klimatpåverkan är att resa mindre och med mindre belastande transportmedel. Men det går inte alltid att undvika en flygresa och då erbjuder Tricorona ett sätt att kompensera för din klimatpåverkan som dessutom hjälper fattiga länder med att bl a generera fler arbetstillfällen, ge bättre tillgång till elektricitet och öka skatteintäkterna.
Vi får våra data från NTM, Nätverket för Transporter och Miljö. NTM får underlaget till sin modell från ICAO (International Civil Aviation Organization), efter bearbetning av FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut). Resultatet baseras på en uppskattning av bränsleförbrukningen, vilken varierar stort vid varje flygning, t ex beroende på om det är med eller motvind, kösituationen vid start och landning mm. Totalt sett kan man dock betrakta resultatet som ett bra medelvärde för den beräknade flygningen.
Priset du betalar är beräknat utifrån ett tonpris och de beräknade utsläppen i koldioxidekvivalenter. Tonpriset är beroende av ett antal faktorer. Störst påverkan har naturligtvis kostnaden för att genomföra det underliggande projektet (t ex vindkraftverket), men också faktorer såsom kostnader för certifiering (hos FN) och projektrevisioner utförda av en oberoende tredje part. I takt med att projekten i portföljen byts in och ut varierar priset över tiden.

Priset anges inklusive MOMS för privatpersoner och exklusive MOMS för organisationer.

När du klimatkompenserar på vår hemsida, köper du en reell koldioxidreduktion, och vi makulerar motsvarande koldioxidmängd åt dig. Både själva klimatkompensationen och våra tjänster i och med inköp och makulering av motsvarande koldioxidmängd är föremål för moms i alla EU-länder. Du köper alltså inte välgörenhet utan en momspliktig tjänst, jämförbart med din lokala leverantör för avfallshantering.
I vår webshop kan man beställa s.k. Premium CER. Detta är CERs från projekt från förnyelsebar energiproduktion eller energieffektiviseringar som alltid är småskaliga CDM-projekt. Vi exkluderar alltså exempelvis industrigasprojekt och storskalighet (t.ex. storskalig vattenkraft).