OM TRICORONA CLIMATE PARTNER AB

Personuppgiftshantering

Tricorona Climate Partner AB verkar för att skapa bättre förutsättning för företag och organisationer att reducera sin klimatpåverkan och ta sitt klimatansvar. I vårt arbete så sparar och behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel samt viss aktivitetshistorik i relation till Tricorona. Syftet är att förmedla relevant information om klimatfrågan samt hur Tricorona kan hjälpa ditt företag att inkludera klimatfrågan i verksamheten och därigenom minska er klimatpåverkan och simultant öka er konkurrenskraft. Det gör vi främst genom nyhetsbrev som skickas ut via epost men även genom direktkontakt på exempelvis telefon, mail och brev.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR:s principer för behandling av personuppgifter. Det betyder att vi, inom lagarna för GDPR (laglighet, korrekthet och öppenhet), hantera uppgifterna på ett sätt som är värdefullt för den fysiska personen vars personuppgifter vi hanterar (ändamålsenlig), undviker att samla in och lagra uppgifter som saknar ändamålsenligt syfte för den fysiska person vars personuppgifter vi hanterar (uppgifts- och lagringsminimering), kontinuerligt arbeta för att informationen ska vara riktig (korrekthet) samt värnar om personuppgifternas integritet och säkerhet på bästa möjliga sätt (integritet och konfidentialitet).

Vi har fått dina uppgifter från beställningar som ni har gjort hos oss, personlig kontakt, events, intresseanmälningar till oss, annan direktkontakt eller samarbetspartners. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kapitel II, Artikel 6:1 a, b, c och d (kontakta oss för information om vilket lagstöd som gäller just dig). Dina uppgifter kommer att sparas så länge uppgifterna fyller ett berättigat ändamål eller tills du ber oss radera dem.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifterna vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@tricorona.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För Dataskyddsförordningen i sin helhet, vänligen se Datainspektionens hemsida.