Projektbeskrivning

Tongliao

Vindkraftspark

Parken producerar årligen mer än 100 000 MWh förnybar el.

Vindkraftsprojektet Tongliao är beläget i Inre Mongoliet och består av 33 turbiner som har en effekt på 1,5 MW vardera. Eftersom projektet utförs i en av de regioner i Kina som har bland den största andelen el från kolkraft så leder projektet till utsläppsminskningar på omkring 120 000 ton koldioxid per år.

Projektet leder även till minskade utsläpp av andra föroreningar, som exempelvis kväve- och svaveloxider och partiklar, med tusentals ton per år. Därigenom bidrar det till förbättrad luftkvalitet i hela regionen.

Kinesiska turbiner används i parken, vilket stöttar utvecklingen av landets cleantech-industri, i enlighet med Kyotoprotokollets tekniköverföringsmål. Tongliao är ett CDM-projekt certifierat med Gold Standard.

Snabbfakta

Koldioxidreduktion:
120 000 ton CO2e per år

Certifiering:
CDM – Gold Standard

Typ av projekt:
Vindkraftspark

Projektdokumentation:
UNFCCC ID: 1825
Gold Standard ID: GS527

Projektet bidrar till följande globala mål

global goals globala målen 7

De 33 vindturbinerna levererar årligen 100 000 MWh grön el till nätet, vilket ökar elsäkerheten, minskar elens klimatpåverkan och begränsar de lokala luftföroreningarna.

global goals globala målen 8

Projektet skapar lokala arbetstillfällen med goda arbetsvillkor vilket främjar områdets hållbara tillväxt.

Globala målen global goals 9

Projektet har bidragit till att förbättra infrastrukturen i området, vilket skapar möjligheter för ytterligare investeringar i området.

Globala målen global goals 13

Tack vare projektet, som inte blivit av utan investeringar från klimatkompensation, åstadkoms en utsläppsreduktion motsvarande 728 000 ton CO2e.

Bildgalleri

Certifieringar

tropical mix gold standard logga
unfccc