Om GHG-protokollet2018-06-25T15:29:01+00:00

GHG-protokollet

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är den mest använda standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser och har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning och styrning av utsläpp av växthusgaser, samt för att göra klimatredovisning mer transparent, konsekvent och jämförbart organisationer sinsemellan.

GHG-protokollet, Greenhouse Gas ProtocolGHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar samtliga sex växthusgaser från Kyotoprotokollet vilka redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Den första utgåvan lanserades år 2001 och sedan dess har den uppdaterats flera gånger. Den blev dessutom antagen som en ISO-standard år 2006 (14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals).

Idag används GHG-protokollet av tusentals företag och organisationer världen över. Den stora spridningen gör att det blir lättare för de som beräknar sina utsläpp att jämföra med andra. GHG-protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope, vilket underlättar jämförelse ytterligare.

GHG-protokollet utgår från fem övergripande principer: relevans, fullständighet, jämförbarhet, transparens och noggrannhet. I GHG:s handledningsdokument förklaras principerna i detalj och det beskrivs hur de som vill beräkna sina utsläpp ska gå till väga. Det finns även standarder för att lägga upp en klimatstrategi, minska sina utsläpp och mycket mer.

Produktfakta

GHG-protokollet delar upp utsläppet i scope 1, 2 och 3, vilket exempelvis underlättar vid val av leverantörer. Dessutom innebär GHG-protokollets utbredning att verksamhetens utsläpp blir jämförbara, vilket skapar förutsättningar till relevant benchmarking.

Kontakta mig

Vill du veta mer om GHG-protokollet?

Ja tack, kontakta mig