Klimatstrategi 2018-01-17T14:14:08+00:00

Klimatstrategi

Inget företag eller organisation kan längre blunda för klimatfrågan, och alltfler inser att det också kan löna sig rent ekonomiskt att ta ledningen i övergången till ett mer klimatanpassat, resurseffektivt samhälle. Men ännu är det få som har en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. Vi kan hjälpa er med detta!

Att skapa en klimatstrategi är en viktig möjlighet för en organisation att öka värdet från verksamheten. Strategin kan som exempel ligga till grund för effektiviseringar, produktdifferentiering och annan hållbar affärsutveckling. Att ha en strategi och kommunicera denna är även ett sätt att involvera sina kunder och samarbetspartner på resan och skapa engagemang kring vad ni gör. När vi på Tricorona pratar om klimatstrategi menar vi vad organisationer gör för att hantera den klimatpåverkan som uppstår från och till följd av verksamheten.

Tricorona har lång erfarenhet av hela klimatkedjan:
  • Beräkningar av klimatpåverkan, nu och med ”business as usual”
  • Sammanställning av den lagstiftning och de förväntningar som inom klimatområdet gäller för verksamheten
  • Formulering av övergripande klimatmål på kort, medellång och lång sikt
  • Strategiska vägval för att kostnadseffektivt minska klimatpåverkan
  • Relevanta certifieringar, märkningar och liknande för ökad trovärdighet och transparens
  • Insatser för att engagera den egna personalen, leverantörerna och kunderna
  • Individuellt utformad klimatkompensation av kvarvarade utsläpp

Utifrån dessa punkter utformar vi tillsammans med uppdragsgivaren ett program som ska mynna ut i en klimatstrategi. Arbetet bedrivs interaktivt och börjar oftast med en halvdagsworkshop. Det avslutas inte med ännu en hyllvärmande rapport, utan med ett handlingsinriktat arbetsdokument som hålls levande med återkommande arbetsmöten – internt eller tillsammans med Tricorona.