fbpx
Intern utsläppsreduktion2020-06-12T11:02:59+02:00
reducera utsläppen intern utsläppsreduktion

Intern utsläppsreduktion

Det finns många sätt att styra en verksamhet där man genom att sätta mål till exempel kan driva innovation, beteendeförändringar och investeringar i en hållbar riktning. Reduktionsåtgärder ser väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet man tittar på och för att åstadkomma effektiv förändring så skräddarsyr Tricorona åtgärderna efter er organisation.

Nedan beskrivs olika typer av åtgärder som bör övervägas vid framtagande av ett långsiktigt hållbarhets- och klimatarbete.

Åtgärder som kräver beteendeförändring

I många fall innebär omställningen till det hållbara en beteendeförändring. Om företagsledningen till exempel vill minska utsläppen från tjänsteresorna kan en beteendeförändring vara att välja annat färdmedel eller att gå över till digitala möten. Åtgärder som kräver en beteendeförändring behöver att det önskade beteendet är det enkla valet i vardagen och att rätt förutsättningar finns för det nya beteendet att få utlopp. Fungerar lösningen för digitala möten dåligt är det inte osannolikt att det blir fler resor igen. Lyckas man genomföra en förändring är möjligheterna till ökat resurseffektivitet hög.

Åtgärder som kräver teknikskifte

Teknikskifte innebär att gå från en teknologi till en annan. Ett vanligt exempel är övergången till förnybar el som betyder att man köper el producerad från en annan teknologi, till exempel byter till vind från fossil, än man tidigare gjort. Samma sak gäller övergången till fordon med motorer anpassade till förnybara bränslen; vi byter från konventionell teknologi till ny teknologi.

Den här typen av åtgärder kräver ingen förändring i vårt beteende. Vi kan fortfarande göra de aktiviteter och processer som kräver el eller köra bil på samma sätt även om den nu drivs av förnybart bränsle. Dock finns inte samma möjlighet att påverka dessa utsläpp då utsläppen är beroende av andra typer av faktorer är endast beteendeförändringar. Denna åtgärd i sig innebär ingen ökning av effektiviteten vilket man bör fundera över i anslutning till åtgärden.

Åtgärder genom samverkan

Det är ovanligt att företag idag äger eller har kontroll över hela sin värdekedja, uppströms och nedströms i den egna verksamheten. Beroende på vilken ställning man har mot respektive part kan man ställa olika krav eller föra olika typer av samtal. Som köpare har man ofta viss makt som kund att påverka leverantören i en hållbar riktning genom att ställa krav som handlar om till exempel klimateffektivitet och utsläpp. Ett första steg i en sådan process är ofta att fråga hur stora utsläpp som är förknippade med de varor och/eller tjänster man köper, alternativt att vid upphandling ha tydliga skall- och bör-krav definierade.

En andra metod är att tillsammans med en eller flera parter definiera ett gemensamt mål och inkludera dessa i arbetet mot en hållbar värdekedja.

Avslutningsvis

Våra kunder frågar oss ofta vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Ovan har vi exempel på några typer av åtgärder och eftersom de faktiska, konkreta åtgärderna skiljer sig från företag till företag är det svårt att svara konkret på frågan. Många är ivriga med att komma igång med sina åtgärder och visa för ledningen att det faktiskt ger ett gott resultat att arbeta med frågorna. Det är lysande och den energin ska man i företag se till att dra nytta av. Vi på Tricorona rekommenderar att man, innan dessa åtgärder sjösätts, har en strategi och ett långsiktigt tänk kring vad man vill uppnå och hur detta ska gå till. Detta för att få en röd tråd genom sitt arbete och en systematik som krävs för att lyckas långsiktigt när det kommer till intern utsläppsreduktion.

Artiklar relaterade till intern utsläppsreduktion

Produktfakta

Interna utsläppsreduktioner skapar incitament och möjligheter att utveckla verksamheten mot ett innovativt och hållbart värdeskapande.

Kontakta mig

Vill du veta mer om klimatstrategi?

Ja tack, kontakta mig
Till toppen