fbpx
Intern utsläppsreduktion2020-11-17T14:30:56+01:00
reducera utsläppen intern utsläppsreduktion

Intern utsläppsreduktion

Det finns många sätt att styra en verksamhet där man genom att sätta mål t.ex. kan driva innovation, beteendeförändringar och investeringar i en hållbar riktning. Reduktionsåtgärder ser väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet man tittar på och för att åstadkomma effektiv förändring skräddarsyr vi åtgärderna efter just er och era behov.

Det finns olika typer av åtgärder ni bör överväga när ni tar fram ett långsiktigt hållbarhets- och klimatarbete. Exempelvis: 

Åtgärder som kräver beteendeförändring

I många fall innebär omställningen till det hållbara en beteendeförändring. Om företagsledningen till exempel vill minska klimatpåverkan från tjänsteresorna kan en beteendeförändring vara att välja annat färdmedel eller att gå över till digitala möten. Det viktiga att komma ihåg när det kommer till beteendeförändringar är att det ska vara enkelt att göra rätt, det önskade beteendet ska vara det enkla valet i vardagen och att rätt förutsättningar finns för det nya beteendet att få utlopp. Fungerar lösningen för digitala möten dåligt är det troligt att det blir fler resor igen. Lyckas ni genomföra en förändring är möjligheterna till ökat resurseffektivitet hög.

Åtgärder som kräver teknikskifte

Teknikskifte innebär att gå från en teknologi till en annan. Ett vanligt exempel är övergången till förnybar el, exempelvis vindenergi, från att tidigare ha använt el från fossila bränslen. Samma sak gäller övergången till fordon med motorer anpassade till förnybara bränslen eller som går på el; vi byter helt enkelt från konventionell teknologi till ny teknologi.

Den här typen av åtgärder kräver ingen beteendeförändring. Vi kan fortfarande göra de aktiviteter och processer som kräver el eller köra bil på samma sätt även om den nu drivs av förnybart bränsle. Dock finns inte samma möjlighet att påverka dessa växthusgasutsläpp då de är beroende av andra faktorer än endast beteendeförändringar. Denna åtgärd i sig innebär ingen ökning av effektiviteten vilket man bör fundera över i anslutning till åtgärden.

Åtgärder genom samverkan

Det är ovanligt att företag idag äger eller har kontroll över hela sin värdekedja, uppströms och nedströms i den egna verksamheten. Beroende på vilken ställning man har mot respektive part kan man ställa olika krav eller föra olika typer av samtal. Som köpare har man ofta viss makt som kund att påverka leverantören i en hållbar riktning genom att ställa krav som handlar om t.ex. klimatpåverkan. Ett första steg i en sådan process är ofta att fråga hur stora växthusgasutsläpp som är förknippade med de varor och/eller tjänster man köper, alternativt att vid upphandling ha tydliga krav definierade.

En andra metod är att tillsammans med en eller flera parter definiera ett gemensamt mål och inkludera dessa i arbetet mot en hållbar värdekedja.

Avslutningsvis

Våra kunder frågar oss ofta vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Ovan har vi exempel på några typer av åtgärder och eftersom de faktiska, konkreta åtgärderna skiljer sig från företag till företag är det svårt att svara konkret på frågan. Många är ivriga med att komma igång med sina åtgärder och visa för ledningen att det faktiskt ger ett gott resultat att arbeta med frågorna. Det är lysande och den energin ska man i företag se till att dra nytta av! Vi rekommenderar att ni, innan dessa åtgärder sjösätts, har en strategi och ett långsiktigt tänk kring vad ni vill uppnå och hur detta ska gå till. Detta för att få en röd tråd genom ert arbete och en systematik som krävs för att lyckas långsiktigt när det kommer till interna reduktionsmål.

Artiklar relaterade till intern utsläppsreduktion

Produktfakta

Interna utsläppsreduktioner skapar incitament och möjligheter att utveckla verksamheten mot ett innovativt och hållbart värdeskapande.

Kontakta mig

Vill du veta mer om klimatstrategi?

Ja tack, kontakta mig
Till toppen