Tricorona Climate Partner AB

Tricorona Climate Partner AB (TCP) grundades 2006. TCP är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda tjänster inom klimatområdet som bidrar till att vi når 1,5 graders målet.

Dessa tjänster innebär beräkning av klimatpåverkan, strategi för att reducera den, försäljning av klimatkompensation och kommunikation kring de initiativ som tagits inom området.

Utöver det egenutvecklade projekt TCP erbjuder finns flera samarbeten med globala projektutvecklare. TCP har därför möjlighet att erbjuda flertalet olika klimatkompensationsprojekt inom olika kvalitéer, metoder, länder och certifieringar. Se gärna vår företagspresentation här. 

TCP:s eget klimatarbete 

Självklart beräknar vi även vår egen klimatpåverkan och jobbar ständigt för att minska den. Då vi är ett konstorsbaserat företag med få tjänsteresor har vi en relativt liten klimatpåverkan. Våra anställda på TCP drivs av ett starkt hållbarhetsintresse och har som ambition att inte bara inspirera till ett mer hållbart samhälle på jobbet utan även privat. 

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till en reduktion av mer än en miljon ton CO2e (koldioxidekvivalenter) sedan vår start 2006.

Miljömässig hållbarhet 

Visionen är att alla företag tar sitt klimatansvar. Miljömässigt är vi och måste vi vara ett föredöme och alla våra affärsmässiga beslut tas till förmån för klimatnyttan. Vårt kontor är helt papperslöst, alla måltider är vegetariska och kan vi inte resa kommunalt till ett kundmöte tar vi tåget eller hyr elbil. Vi har placerat vårt kontor i närhet till kollektivtrafik för att underlätta för våra anställda att resa med låg klimatpåverkan. 

Ekonomisk hållbarhet 

För att vi ska fortsätta vara framgångsrika behöver vi vara ett ekonomiskt hållbart företag. Vi har en målsättning att varje år öka i omsättning. Ett positivt resultat är en vital förutsättning för vår fortlevnad och därför även vår förmåga att skapa klimatnytta. 

Vi tror på marknadsekonomins krafter som en stor del av lösningen på klimatomställningen. Kan vi därför skapa affärsnytta hos våra kunder kan vi lyckas skapa klimatnytta. Majoriteten av våra kunder är vinstdrivande och det är därför viktigt för oss att kunna framhålla de många viktiga affärsnyttor som finns i att bedriva ett trovärdigt klimatarbete.  

Levererad klimatnytta i relation till omsättning och resultat

Tricorona-koncernens tidigare historia 

TCP har delvis sitt ursprung i gruvindustrin då moderbolaget Tricorona grundades 1988 som Wermlands Guldbrytning AB. 1996 bytte man namn till Tricorona Mineral AB för att sedan i början av 2000-talet även byta företagsledning och företagets riktning leddes om mot mäkling av el- och utsläppsrätter. TCP startades 2006 och då som ett dotterbolag till koncernen Tricorona. Koncernen har aldrig haft intresse av eller för avsikt att bedriva gruvverksamhet. Att TCP trots ursprunget från en koncern inom mineralverksamhet lyckats starta en verksamhet som dagligen levererar klimatnytta (över en miljon ton CO2e reducerade) tillsammans med våra kunder är något vi är stolta över. 

Koncernen Tricorona har under sina tidigare år varit med och utvecklat fler än 160 CDM-godkända klimatkompensationsprojekt som bidragit till en utveckling och tekniköverföring av bland annat vindkraft i Kina. Ett av projekten som levererar förnybar energi från biomassa har på egen hand reducerat mer än 330 000 ton CO2e. Idag utvecklar inte koncernen några nya klimatkompensationsprojekt utan förvaltar och återförsäljer certifierade projekt.  

Ägande 

Tricorona Climate Partner AB har sitt säte i Sverige, drivs från Sverige och skattar i Sverige.

Sedan första verksamhetsåret 2006 har TCP varit ett dotterbolag inom Tricorona-koncernen. Under hösten 2015 minskade moderbolaget Tricorona AB sitt innehav i TCP som ett led i att stärka bolagets oberoende. Tricorona AB kvarstår idag som en minoritetsägare (30 %).  TCP ägs därmed till 70 % av VD, medarbetare, styrelse och privatpersoner som är engagerade i klimatfrågan. 

En grundfilosofi kring ägandet är att seniora medarbetare erbjuds bli delägare. 

Minoritetsägaren Tricorona AB är en internationell aktör som har haft dotterbolag i flertalet länder där koncernens intäkter till största del genererats utomlands. Tricorona AB  ägs av Strofosene Ltd som är registrerad i EU-medlemsstaten Cypern 

Har du några frågor om Tricorona är du välkommen att höra av dig på: info@tricorona.se 

Christian Patay

Christian Patay, VD
Tricorona Climate Partner AB
08-506 88 506
christian.patay@tricorona.se

Vill du veta mer om Tricorona Climate Partner AB?

Ja tack, kontakta mig